Moscow, Skolkovo Innovation Center,
Bolshoy boulevard, 42, b. 1, office №332